pripravujeme: AKANA - TERAZ

Koprodukčný partner projektu: Zdieľanie o.z.

Koncom augusta 2020 v rámci talkshow z projektu ROMALE sa stretli mladí vzdelaní Rómovia a Rómky, aby hovorili o kvalite svojho života na Slovensku. V talkshow Rómovia - hlas mladých tak poprvýkrát zaznela bezprostredná vízia o vytvorení informačno-komunikačného kanála pre mladých Rómov a Rómky vo veku 15-30 rokov, plných pozitívnych vzorov a motivácií...

Momentálne je projekt vo fáze sústreďovania finančných prostriedkov na realizáciu, držte nám palce.

Hlavnými zámermi projektu sú vybudovať na webe efektívny, nízkorozpočtový audiovizuálny informačno - komunikačný kanál pre mladých Rómov a Rómky vo veku 15-30 rokov s dôrazom na MRK, podporiť sieťovanie a proaktivitu rómskej mládeže, ich vyššiu informovanosť, ich zapájanie do diskusií o identite, o fungovaní spoločnosti, o dobrovoľníctve, o aktivizme a občianskej zodpovednosti a to všetko na základe rovesníckych životných príbehov, ktoré divákom ponúknu motiváciu a postojové zmeny a osobnostný rozvoj. Projet chce systematicky sprostredkovávať rovesnícke vzory a informácie ako zmyslupne a efektívne využívať voľný čas so snahou o elimináciu patologických javov spôsobených vylúčením, generačnou chudobou, nedostatočným vzdelaním, či hoaxami a konšpiráciami a ponúknuť kvalitné rovesnícke motivačné a inšpiračné nástroje (príbehy ) v zmysle motta: Mladí Rómovia a Rómky sami sebe.

Našim cieľom je zrealizovať v kontexte hlavných zámerov 28 týždenníkov - magazínov o mladých Rómoch pre mladých Rómov tvorených mladými Rómami a Rómkami, pre početnú cieľovú skupinu rómskej mládeže vo veku 15 - 30 rokov, každý v minutáži cca 26 minút, t.j. spolu vytvoríme za 7 mesiacov 728 minút ( viac ako 12 hodín ) webového audiovizuálneho obsahu/vysielania s minimálne 56, ideálne s 84 zaujímavými rovesníckymi rozhovormi.

Projekt AKANA - TERAZ budú moderovať mladí Rómovia a Rómky, ktorí už rok naberajú skúsenosti v mediálnej oblasti v práci pred kamerou a s mikrofónom, či absolvovali už aj skúšku ohňom pri moderovaní náročných tém nášho autorského projektu ROMALE, či rôznych tém projektu IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže MEGAZÍN určeného pre mládež z MRK - Daniel Bunda a Michelle Kubištová.

S IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže sme v súvislosti s distribúciou projektu AKANA - TERAZ v predbežnom jednaní o umiestňovaní obsahov nadčasového Megazínu a aktuálnejšie reagujúceho AKANA - TERAZ na jednu komunikačnú platformu, ktorej vznik iniciujeme, keďže naše zámery, ciele a cieľové skupiny sú podobné a tak by mohol byť  mediálny zásah na cieľovú skupinu efektívnejší a mediálne masívnejší.

Merateľnými výstupmi projektu je 28 dielov projektu AKANA - TERAZ s predpokladaným dosahom na cieľovú skupinu, po skúsenostiach s priemernou diváckou odozvou projektu ROMALE vo výške priemerne cca 2800 divákov na diel, t.j. spolu po odvysielaní 28 dielov predpokladáme divácky dosah na webe okolo 78 400 divákov. Výstupy projektu ponúkneme na bezplatné cyklické odvysielanie RTVS - Slovenská televízia a v prípade záujmu RTVS predpokladáme divácky dosah vysielania v RTVS ďalších cca 252 000 divákov ( cca 9000 divákov na diel ). Projekt ponúkneme na bezplatné odvysielanie aj TV ROMANA, kde ale divácky dosah nevieme kvantifikovať, keďže TV ROMANA sa nezúčastňuje merania TV sledovanosti cez peoplemetre.

Realizačné a producentské uchopenie: Vzniku projektu predchádzali  naše mediálne skúsenosti na obdobných projektoch ako je AKANA - TERAZ, kde sme si mohli overiť nielen pripravenosť moderátorov na predkladaný projekt, ale aj funkčnosť a efektivitu tvorivých postupov - vychytanie problémov obsahového, formálneho a technického charakteru. Ide o projekty ROMALE a MEGAZÍN z réžijnej  dielne tvorcov Kmeťková - Hraník. 

Na základe týchto skúseností sme sa rozhodli projekt AKANA -TERAZ realizovať na záznam a v postprodukcii výstupy moderátorov a ich hostí "sprofesionalizovať" tak, aby vznikli formáty, ktoré spĺňajú zámery projektu a sú vysoko reprezentatívnym výstupom aj voči majorite ( budovanie postojových zmien ). Výhodou realizácie je, že tvorivý a výrobný štáb je vnímavý, overený a zohraný a pracuje veľmi efektívne a odborne. Viac ako 70 realizačného tímu sú mladí tvorcovia do 30 rokov.

Projekt by sme radi bezplatne presadili do vysielania RTVS a preto formát kreujeme ako televízny magazín - minutáž, technické parametre, dramaturgia formátu.

Projekt je nízkorozpočtový, cena jedného dielu je 1340€, úsporu sme dosiahli tak, že spájame natáčanie 4 dielov na záznam počas jedého dňa, tým sme znížli náklady na prenájmy techniky a realizačný štáb z 28 dní natáčania na 7 dní natáčania, čo je síce produkčne náročnejšie ohľadne koordinácie hostí, ale efektívne v rámci rozpočtu.

Slovo na záver: Na prefinancovanie realizácie tohto projektu v roku 2021 žiadame dotáciu v KULTMINOR - Fond na podporu kultúry národnostných menšín. V prípade opätovného mediálneho kriminalizovania a škandalizovania našej spoločnosti, jeho tvorcov alebo projektu využijeme všetky právne postupy na zamedzenie a potrestanie  účelových konšpirácií o korupcii a klientelizme a zahrnieme do nich aj všetky medializované výstupy z leta 2020 týkajúce sa projektu ROMALE. Nie je myslitelné, aby boli naďalej beztrestne špinené naše projekty, spolupracovníci, naša spoločnosť aj KULTMINOR ako taký.

PROJEKT PODPORENÝ...

Veľmi sa tešíme, že vo výzve č. 1/2021 rómska odborná rada B podporila realizáciu nášho projektu AKANA -TERAZ:

Čo za poskytnuté finančné prostriedky z KULTMINOR zrealizujeme:


Momentálne sa snažíme pre projekt zabezpečiť viaczdrojové financovanie a rozšíriť ho o počet dielov, ďalších moderátorov, aj o ďalšie zaujímavé a dôležité témy. 

Držte nám palce.